Lipotso

E sebetsa hona joale | ncha
 1. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 2. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 3. setswana

  tlhamo ka thuto senotlolo sa Katlego

 4. Setswana

  Thuto ke lesedi tlhamo

 5. Setswana

  Tlhamo ya thuto ke lesedi

 6. Setswana

  Fa nka nna Moporesidente

 7. Setswana

  Tlhamo ya kanelo

 8. Setswana

  Kwala tlhama ka setlhogo fa nka falola marematlou ka dinaledi

 9. Setswana home language

  Fa nka falola ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga

 10. Setswana

  Tlhamo ya kanelo- Ga nkitla ka lebala malatsi a boikhutso a ngogola

 11. Setswana

  Fa NKA nna mokaedi WA setheo SA motlakase wa eskom

 12. Setswana

  Tlhamo ka fa letsatsi le phirimile

 13. Setswana

  Tlhamo ya Bopelotshetlha ga bo duele

 14. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi ...essay points

 15. setswana

  Fa nka falola ditlhatlhobo tsa marematlou

 16. Setswana

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo se segolwane

 17. Setswana

  Fa nka nna morutabana wa sekolo se segolwane

 18. Setswana

  Kopa thuso Ka ga Tlhamo ya Mosadi Tshwene o jewa mabogo

 19. setswana

  A composition about fa nnka nna mogokgo was sekolo

 20. Setswana

  Motlotlo ka ga motho ga itsiwe e se naga

 21. Setswana

  Fa nka nna moporesedente Mo making e ya covid 19

 22. setswana

  Tlhamo motho ga a itsiwe e se naga

 23. Setswana

  Tlhomo ya mafoko ale 300 kgotsa 350 setlhogo : A lemoga gore e ele ruri le fa oka e buela lengopeng magakabe a a go bona

 24. setswana

  Fa nka nna moporesitente wa naga ya afrika borwa

 25. Setswana

  Nama ya pateletso e thuba pitsa ebile go tlhopela bana dingwe TSA botshelo ba bona go ka ba bakela mathata jaaka Matsetseleko.dumelana le tlhagiso e o ukaegile ka Botshelo ba lelapa LA ga Kgori

 26. Motho ga itsiwe e se naga

  Tlhaloso ya motho ga itsiwe e se naga

 27. Setswana

  Tlhamo Fa nka tlhopiwa gonna moporesidente wa naga ya Aforika Borwa.

 28. geysdorp secondary

  Botshelo jwa maloba le gompieno

 29. setswana

  A mo.dikolong dibuka di ka fediswa tsa emelwa ke diriswa. tsa thekenoloji

 30. Setswana

  Tlhamo ka baswa ba gompieno bana le ditshono go gaisa ba maloba

 31. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya rona nka... (tlhamo ya mafoko a ka nnang 250)

 32. pelotona

  kopa le nthuse ka tlhamo ya botlhokwa jwa batsadi mo botshelong

 33. Setswana

  Tlhamo ya Fa nka Nna ngwana wa moporesidente

 34. Commtech

  Fa nka ipona ke fetotse seemo sa kwa lapeng

 35. Jogi

  Fa nka falola mophato wa marematlou mo dingwageng tse pedi tse di tlang

 36. Setswana

  Fa nkannaa mokgo wa rona wa sekolo

 37. Setswana

  Tlhamo ka Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 38. K.s shuping

  Tlhamo,Ga nka ipona ke falotse mophato wa marematlou ka dinaledi

 39. Setswana

  Fa o nka nna moporesedente wa Aforikaborwa mo nakong e ya covid 19

 40. Makgetse

  Tsala ya gago e sa tswa go falola marematlou ka dinaledi , Mo kwalele lekwalo Omo akgole , Omo eletse le go Mo eleletsa masego

 41. Dibotswa

  Fa nka nna MOGOKGO WA SEKOLO SA Rona

 42. Maope

  Fa nka nna mogoko wa sekolo sa rona

 43. Mahlale

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo sa rona

 44. Thathulwazi

  Ke ne ke kopa dintlha ka setlhogo fa nka nna moeteledipele wa baswa

 45. Setswana

  Fa nka nna moporesitente wa Naga ya Rona nka

 46. I. R lesolang

  Fa nka nna ratoropo WA motse

 47. I R Lesolang Secondary School

  Fa nka nna ratoropo wa motse wa rona

 48. Mehlala

  Fankanna mokgogo

 49. Fa nka nna moporesidente wa naga

  Fa nka nna moporesidente wa naga

 50. Science

  Fa nka nna rratorop wa motse wa gaetsho

 51. Delareyville

  Fa o ka nna Modirediloago wa motse o tla thusa yang motse wa Delareyville?

 52. SetswanA

  Tlhamo ya thuto ke lesedi

 53. 300

  Nna nkase kgone

 54. Setswana

  Fa nka nna moeteledipele wa baithuti mos sekolong sa rona

 55. Ramokonyane

  Ganka ipona ke fetotse seemo sa botshelo Kwa lapeng

 56. se ke batlang ao nna sona mo botshelong

  kwala tlhamo ka se ke batlang ao nna sona mo botshelong

 57. Tshireletso

  Tlhamo ya setswana ka fa nka falola marematluo ka di i naledi

 58. Mahlale

  A lemoga gore ele ruri le fa o ka e buela lengopeng, magakabe a a go bona

 59. Raymond

  Go kwala tlhamo ka Ga pula ya matlakadibe

 60. SetswanA

  A lemoga e le ruri le fa o ka e buela lengopeng,magakabe a a go bona!

 61. sboko high school

  batho ba mo dimo ke kopa lo nkwalele tlhamo ka batsadi ba bangwe ga ba tlhokomele bana ba bona

 62. Setswana

  Go tlhokafalelwa ke motsadi

 63. Setswana

  Go ithuta Lego rutiwa ka puo yaga nme goka ungwela barutwana molemo?

 64. Modiri

  Tlhamo ka fa nna nna mogokgo wa sekolo

 65. Setswana polelo

  Tlhalosa gore ke eng se o ka se fetolang mo sekolong se o eletsang go nna mogokgo wa sone

 66. The

  The frirst r

 67. Setswana

  Moeteledipele ke eng?

 68. Thuto pele secondary school

  Fa nka nna mokhabselara

 69. Mehlala

  1 seo ke batlong go nna sona mo botshelong

 70. Mahlale

  Sehloho sa sekolo KE Mang?

 71. mehlala

  Fa ke ka nna mogokgo wa sekolo se segolwane

 72. setswana

  motho ga a itsewe e se naga

 73. Setswana

  Thuto ke senotlolo?

 74. Home language Setswana

  Botlhokwa ba setso speech in Setswana

 75. Tsala ya me ya nnete

  Tlhamo ka tsala ya me ya nnete

 76. setswana

  dikgotlhang tsedi bakilweng ke dikamano tsa lerato

 77. Setswana

  Botlhokwa jwa thuto ke eng mo nakong ya segompieno?

 78. Subject

  Motho go itsewe e se Naga

 79. Gaopotlake

  Tlhamo ya fankanna moporesitente wa naga ya rona

 80. Ke lemoga gore e le ruri le fa o ka e Birla lengop

  Goraya goreng fa gote le fa o ka e buela lengopeng makgarebe a ka go bona

 81. Setswana

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo

 82. Sesotho

  Thuto ke lefa assay

 83. english

  english words

 84. setswana

  thuto ke senotlolo sa botshelo

 85. Setswana

  Fa nka nna moporesidente WA aforika borwa

 86. Setswana

  Fa nka nna moporesidente wa naga ya Rona

 87. Setswana

  Gore thuto ke senotlolo sa botshelo

 88. Setswana

  Moeteledipele ke eng

 89. Setswana

  Fa nka nna moperesidente Wa Naga ya Aforikaborwa

 90. Jogi

  Tlhamo ka Lefa okae buela lengopeng magakabe a a bona

 91. Setswana

  Fa nka moporesitentse wa Aforika Borwa

 92. kanana 2

  Ditlamorago tsago dirisa diritibatsi

 93. Setswna

  Fa nka nna mogokgo

 94. Setswana

  Puo e e paakanyeditseng Setlhogo:FA nka NNA moporesidente wa Naga ya rona

 95. soshanguve east secondary school

  goreng setso sele botlhokwa

 96. Setswana

  Fa nka nna mokgokgo wa sa rona

 97. Tlhamo

  Botlhokatiro mo nageng yarona

 98. Gaopotlake

  Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a a go bona

 99. Setswana

  Fa nka nna mop

 100. Patrick moloto

  Mogokgo ke eng