Tumia AI kujibu maswali yako

 1. Fa nka na mokhanselara wa naga ya Rona
 2. Nya
 3. Tlhamo ya botlhokwa jwa thuto
 4. Tlhamo ya Go ima ga barutwana
 5. Go ima ga barutwana
 6. Fa o ka nna mokhanselara o Tla dirang
 7. E rile kere phaa ka fitlhela ele toro
 8. Fa nka nna tona ya lephafa ya rona mo nageng ya rona
 9. Kwala tlhamo ya Kabelo ka Ga ke lemogile fa e le maitemogelo a nka se a lebale
 10. Kopa thuso
 11. Tlhamo yaFa nka nna mokhanselara
 12. Fa nka nna molaodi wa setheo sa eskom nka dirang go thusa sechaba?
 13. FA NKA FALOLA KA DINALEDI
 14. Fa nka nna mokhanselara mo tikologong ya Rona
 15. Fa nka tlhophiwa go nna mokhanselara wa tikologo ya Rona
 16. Fa nka nna mokhanselara wa motse was Rona
 17. Kwala Tlhamo ka letsatsi la matsalano a me
 18. Nama ya kgapeletsa e thuba pitsa
 19. MO TSHIMOLOGONG RE ITEMOGELA SEANE SA "NAMA YA KGAPELETSA E THUBA PITSA", TSHEGEGETSA TLHAGISO E O IKAEGILE KA DITIRAGALO TSA
 20. Assignment ya setswana:POTSO YA TLHAMO. MO TSHIMOLOGONG RE ITEMOGELA SEANE SA "NAMA YA KGAPELETSA E THUBA PITSA", TSHEGEGETSA
 21. Puo e hlophisitsweng?Sehlooho; Batjha ba matsatsi ana ba shebana le menate ho feta dithuto TSA bona
 22. Puo e hlophisitsweng? Ngwana ke sepone sa le lapa
 23. Se ke batlang go ithutela sona mo botshelong
 24. What is the major problem idependent African state?
 25. Fe3so
 26. Ayren(3)salfet
 27. What's deffirent avoidance & evasion tax
 28. What's deffirent avoidance & evasion
 29. Pio e hlophisitsweng ? Ngwana ke seipone sa lelapa la habo
 30. What is the major problem idependent African state
 31. Before world war 2nd korea had been under who is the control
 32. Haile Selassie s government react to long years famine that ravaged north ethiopia in 1960s and 1970s
 33. The origin of veto power given to the five permanent members the UNO security council
 34. What's diffrent between world war and cold war
 35. What isaa reform of derg
 36. The Kuomintang part is
 37. Kuomintang part is what do
 38. Who was founder of kuomintang part
 39. Who is frist name secretary general of the united nation organization
 40. Who is the name of the currently general secretary of united nation organization
 41. Who is name the fist general secret of united nation organization
 42. Who is there's fist secret of UNO
 43. Conter revolution
 44. Italian visory
 45. Emancipation
 46. Liberate addis abeba organized
 47. Sovietts
 48. The vetran of adwa
 49. Cheka
 50. Kulaks