MO TSHIMOLOGONG RE ITEMOGELA SEANE SA "NAMA YA KGAPELETSA E THUBA PITSA", TSHEGEGETSA TLHAGISO E O IKAEGILE KA DITIRAGALO TSA PADI MME O TOTILE MOANELWAMOGOLO. MATSETSELEKO LE RRAGWE E BONG KGORI. BOLEELE JWA TLHAMO YA GAGO E NNE MAFOKO A KA NNANG 400-450

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Pelo ya ka e a go itšireletsa seane sa 'Nama ya kgapetsa e thuba pitsa', ke tshegega tlhagiso ya gago e neng e le mo mohutong wa ditiragalo tse di tlilego ka padi. Mabapi le matšatši le mabapi le boemo ba gago bo 400-450, ke tswelela go itumelela tlhamo ya gago."

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu